vezi mai mult

 
Anunț pentru funcția vacantă de economist
30.03.2023     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Anunț pentru funcția vacantă de maistru pădurar
30
03.2023
Anunț pentru funcția vacantă de maistru pădurar
   
 

 

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției vacante din cadrul Întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,PLAIUL FAGULUI"

 

Comisia pentru selectarea și promovarea personalului potrivit la funcțiile vacante sau temporar vacante din cadrul Î.S. Rezervația Naturală ,,PLAIUL FAGULUI", anunță funcție vacantă de maistru pădurar al rezervației.

 Angajarea va fi organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de selectare și angajare pentru funcțiile vacante al personalului din cadrul I.S Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului".

Regulamentul poate fi accesat la următoarea pagină web: www.plaiulfagului.silvicultura.md.   

Locul depunerii documentelor și telefoanele de contact:

Documentele pentru ocuparea funcției de maistru pădurar al Întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului", vor fi depuse la sediul întreprinderii: raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi, la Spesialistul resurse umane, cît și on-line la adresa electronică plaiulfagului@moldsilva.gov.md.

Persoana de contact: Specialist resurse umane, Bandalac Angela, tel. serv.  023693535.

Persoana care depune documentele la funcția de maistru pădurar va întruni următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) deține cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova

c) limba de stat, rusă, scris, vorbit;

d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e) are capacitate deplină de exercițiu;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestatd pe baza certificatului medical eliberat de unitățile medicale abilitate;

g) îndeplinește condițiile/califrcare/specialitate de studii în silvicultură;

h) integritate profesională;

 

Sarcinile de bază ale Maistrului pădurar:

 a) Organizează lucrul pădurarilor și executarea tuturor lucrărilor pe sectorul de pădure întărit după el;

b) Exercită controlul în vederea folosirii corecte a fondului forestier, pazei și protecției pădurii;Conduce lucrările și efectuează instruirea pădurarilor și altor lucrători subordonați;

c) Efectuează reviziile cantoanelor și averii încredințate pădurarilor;

d) Folosește metode progresive de gospodărire în vederea organizării lucrului muncitorilor de o productivitate înaltă condițiilor de muncă, răspândirea experienței avansate ș.a..

 Drepturi și obligatii:

 Drepturile și obligațiile ale maistrului pădurar al I.S. Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului" vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și salariat.

Remunerare:

 Maistru pădurar al întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului" va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între salariat și Administrator, ținând cont de Statele de personal ale întreprinderii, aprobate pentru anul 2023. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

 

Lista documentelor necesare nentru depunere la funcția vacantă:

a) cererea personală adresată directorului Rezervației Naturale ,,Plaiul Fagului"

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de angajator;

 d) curiculum vitae;

 e) certificatul medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării;

f) cazierul juridic.

 

Notă: Actele prevăzute la pct. 11 lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.