vezi mai mult

 
Anunț pentru funcția vacantă de maistru pădurar
30.03.2023     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Anunț pentru funcția vacantă de economist
30
03.2023
Anunț pentru funcția vacantă de economist
   
 

 

ANUNȚ

pentru ocuparea funcției vacante din cadrul Întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,PLAIUL FAGULUI"

 

Comisia pentru selectarea și promovarea personalului potrivit la funcțiile vacante sau temporar vacante din cadrul Î.S. Rezervația Naturală ,,PLAIUL FAGULUI", anunță funcție vacantă de economist al rezervației.

 Angajarea va fi organizată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de selectare și angajare pentru funcțiile vacante al personalului din cadrul I.S Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului".

Regulamentul poate fi accesat la următoarea pagină web: www.plaiulfagului.silvicultura.md.   

Locul depunerii documentelor și telefoanele de contact:

Documentele pentru ocuparea funcției de economist al întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului", vor fi depuse la sediul întreprinderii: raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi, la Spesialistul resurse umane, cît și on-line la adresa electronică plaiulfagului@moldsilva.gov.md.

Persoana de contact: Specialist resurse umane, Bandalac Angela, tel. serv.  023693535.

Persoana care depune documentele la funcția de economist va întruni următoarele cerințe:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) deține cetățenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova

c) limba de stat, rusă, scris, vorbit;

d) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

e) are capacitate deplină de exercițiu;

f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestatd pe baza certificatului medical eliberat de unitățile medicale abilitate;

g) îndeplinește condițiile/califrcare/specialitate de studii în economie;

h) integritate profesională;

 

Sarcinile de bază ale economistului:

 a) Pregătește datele inițiale pentru întocmirea proiectelor planurilor curente și de perspectivă în activitatea de gospodărire și dezvoltare socială a întreprinderii.

b) Exercită unele compartimente a planului economico-financiar de dezvoltare cu repartizarea pe trimestre, calculele și argumentarea lor, aduce la cunoștință indicii planificați.

c) Întocmește planurile cu privire la muncă și salarizarea întreprinderii, planurilede majorare a productivității muncii.

d) Întocmește devizul de cheltuieli la fabricarea producției marfă, în baza cărora se eliberează proiectele de prețuri.

 Drepturi și obligatii:

 Drepturile și obligațiile ale economistului al I.S. Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului" vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și salariat.

Remunerare:

Economistul  întreprinderii de Stat Rezervația Naturală ,,Plaiul Fagului" va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între salariat și Administrator, ținând cont de Statele de personal ale întreprinderii, aprobate pentru anul 2023. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

 

Lista documentelor necesare nentru depunere la funcția vacantă:

a) cererea personală adresată directorului Rezervației Naturale ,,Plaiul Fagului"

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de angajator;

 d) curiculum vitae;

 e) certificatul medical care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării;

f) cazierul juridic.

 

Notă: Actele prevăzute la pct. 11 lit. b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.